شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی sensory neuron به فارسی :

نورون حسی

نورونی که پیامهایی را از گیرنده های حسی به مغز یا نخاع می رساند و از این طریق جاندار از رویدادهای محیطی و رویدادهای درون بدن خود آگاه می شود (مترادف: نورون آوران). {گیرنده ، نورون حرکتی}.

نورون حسی