شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی optic nerve به فارسی :

عصب بینایی. دومین زوج از اعصاب مغزی است که الیاف آن از سلول‌های حسی که در شبکیه قرار دارند شروع شده به طرف پایین می‌روند. این قسمت سه میلیمتر در داخل و یک میلیمتر در زیر قطب خلفی کره چشم قرار گرفته است. این الیاف از کوروئید و صلبیه می‌گذرند و عصب باصره را

عصب بینایی