شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی fundamental attribution error به فارسی :

خطای بنیادی اِسناد

این باور که رفتار عمدتاً ناشی از ویژگیهای خود شخص است تا عوامل موقعیتی ، سوگیری در جهت اِسناد گرایشی در مقایسه با اِسناد موقعیتی. {اِسناد ، اِسناد گرایشی ، اِسناد موقعیتی}.

خطای اسنادی بنیادین