شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی stimulus error به فارسی :

خطای محرک

خطای نامیدن یک شیء در ضمن اینکه آزمودنی درباره آن به درون نگری می پردازد ، به عوض اینکه آزمودنی تجارب بی واسطه خود را گزارش کند.

خطای محرک

اشتباه گرفتن فرایند ذهنی مورد مطالعه با محرک یا شیئی که مشاهده می شود.

خطای محرک