شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی exosystem به فارسی :

برون نظام

به وضعیت های اجتماعی ای اطلاق می شود که کودک در آنها معمولاً مشارکت فعال ندارد ، ولی به طور غیرمستقیم از طریق آثار آنها بر خرده نظام تأثیر می پذیرد.