شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی interaction of sensory impulses s به فارسی :

کنش متقابل تکانه های حسی

رفتار معمولاً برآیند بسیاری محرک ها است که در هر لحظه معین برگیرنده های حسی تأثیر می گذارند. تکانه های عصبی آوران (حسی) حاصل از این محرک ها با یکدیگر تعامل می کنند و تأثیر مشترک آنهاست که منجر به یک تکانه عصبی وابران (حرکتی) می شود و نهایتاً به یک پاسخ آشکار (R) تبدیل می شود.