شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی elaboration به فارسی :

بسط دادن

بسط، تفصیل، پرداخت ماهرانه. در شناخت، هر فرآیندی که بوسیله آن خاطره‌ای بخصوص برای یک محرک تعبیر می‌شود، گسترش می‌یابد، و با سایر محرک‌‌ها ارتباط داده می‌شود.

بسط

فرایند گسترش مواد کلامی در حافظه به منظور افزودن بر راههای بازیابی مواد.