شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی long-term memory به فارسی :

حافظه دراز مدت

حاظظه دراز مدت

همچنین به آن حافظه ثانوی نیز گفته می شود. حافظه یک تجربه که به مدت قابل ملاحظه ای پس از تجربه حفظ می شود. در حالی که حافظه کوتاه مدت معمولاً با ثانیه ها اندازه گیری می شود ، حافظه دراز مدت را می توان با سال ها اندازه گرفت.