شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی dominant gene به فارسی :

ژن بارز، ژن غالب

ژن غالب

ژنی که صفت کامل خود را ، بدن توجه به ژن جفت خود ، اعمال می کند

ژن بارز

عضوی از هر جفت ژن که وجود آن موجب برخورداری فرد از صفت تحت کنترل آن ژن می شود ، خواه دو عضو ژنی همانند باشند یا متفاوت (نهفته). {ژن نهفته}