شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی paired associates learning به فارسی :

یادگیری جفت های متداعی

یادگیری جفت های محرک ها به گونه ای که وقتی آزمودنی اولین عضو جفت را می بیند با گزارش کردن عضو دوم پاسخ می دهد.