شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی homosexual به فارسی :

همجنس خواه

فردی که رابطه جنسی با افراد همجنس را ترجیح می دهد ؛ می تواند مرد یا زن باشد ، ولی در مورد زنان همجنس خواه اصطلاح leshian رایجتر است. «همجنس خواه» و «ناراضی جنسیتی» دو مقوله متفاوت اند. {ناراضی جنسیتی}.

همجنس خواه، همجنس گرا