شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی crcadian rhythm به فارسی :

چرخه ی شبانه روزی

چرخه یا دوره ای که طول زمانی آن تقریباً 24 ساعت است. خواب ، بیداری ، دمای بدن ، و چند متغیر رفتاری و فیزیولوژیابی دیگر تابع چرخه ی شبانه روزی هستند.