شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی night terror به فارسی :

وحشتزدگی شبانه

وحشت شبانه

تجارب شبانه پریشان کننده در طی خواب که اغلب سبب می شود کودکان وحشت زده و فریادزنان از خواب بیدار شوند.