شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی ceiling effect به فارسی :

اثر سقفی

سقف اثر

اثر سقف

ناتوانی یک ابزار اندازه گیری در کشف تفاوت ها به دلیل سادگی بیش از اندازه آن (همچنین بنگرید به اثر کف).

اثر تارک (درآزمونها)