شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی axons به فارسی :

آکسون

زائده هایی که از نورون بیرون زده اند و برای انتقال علامت های برقی شیمیایی از سلول به بیرون تخصص یافته اند. (همچنین نگاه کنید به نورون.)