شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی neurotrasmitter به فارسی :

پیام عصبی

ماده های شیمیایی عامل انتقال تکانه ی عصبی در محل سیناپس نورونها به یکدیگر. معمولاً از کیسه های کوچکی در تکمه ی پایانی آکسونها در پاسخ به پتانسیل عمل ترشح می شود و با پخش شدن در سیناپس بر فعالیت برقی نورون دیگر اثر می گذارد. {اپی نفرین ، دوپامین ، سروتونین ، نور اپی نفرین}.