شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی attribution به فارسی :

نظریه استاد یا انتساب. یک دیدگاه نظری کلی در روان‌‌شناسی اجتماعی که با موضوع ادراک اجتماعی سر و کار دارد. در عمل اسناد یا انتساب، شخص خصوصیتی (صفت، هیجان، یا انگیزه) را به خود یا دیگری نسبت می‌دهد.

اسناد

اسناد

اِسناد

فرایندی که از طریق آن رفتار مردم را تبیین می کنیم. نظریه اسناد با قواعدی سروکار دارد که با استفاده از آنها علل رفتار مشاهده شده استنتاج می شود. {اِسناد گرایشی ، اِسناد موقعیتی}.

اسناد

بازآموزی اسنادی