شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی appropriate death به فارسی :

مرگ مناسب

مرگی که با توجه به الگوی زندگی و ارزشهای فرد معنی می دهد و در عین حال ، روابط مهم را حفظ می کند و تا حد امکان بدون عذاب است.