شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی anoxia به فارسی :

کم اکسیژنی، بی اکسیژنی

بی اکسیژنی

آنوکسی

محرومیت مغز از اکسیژن که سبب آسیب یا مرگ عصب شناسی می شود