شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی all-or-nine principle به فارسی :

اصل همه یا هیچ

ایجاد تکانه در نورون ، مستقل از شدت تحریک است ، به این معنا که نورون یا پاسخ کامل می دهد (تخلیه پتانسیل) یا اصلاً پاسخ نمی دهد.