شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی achieving stage به فارسی :

مرحله دستیابی

طبق نظریه شای ، مرحله اوایل بزرگسالی که طی آن افراد مهارتهای شناختی خود را با موفقیتهای سازگار می کنند که تلویحات مهمی برای دستیابی به اهداف دراز مدت دارند. در نتیجه ، آنها کمتر روی فراگیری دانش تمرکز می کنند و بیشتر روی به کار بردن آن در زندگی روزمره تأکید می ورزند.

مرحله دستیابی