شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی abstract modeling به فارسی :

الگو برداری (سرمشق گیری) انتزاعی

الگوبرداری انتزاعی

موقعیتی که در آن به مشاهده کنندگان تجارت الگوبرداری مختلفی داده می شود که از آنها قواعد یا اصول مشترکی را استخراج کنند. پس از آنکه این قواعد استخراج شدند، می توان آنها را در موقعیت های جدید به کار بست.