شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی place learning به فارسی :

مکان آموزی ، یادگیری مکان

یادگیری اینکه یک شیء در کجا قرار دارد. طبق نظر تولمن، پس از آنکه موقعیت یک شیء دانسته شد ، از راه های مختلفی می توان به آن دست یافت.

مکان آموزی