شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی vestibular sacs به فارسی :

کیسه های دهلیزی

دو کیسه به نام های «کیسک» و «گوشک» در حلزون گوش داخلی که گوش سنگها در داخل آنها قرار گرفته اند. بر اثر فشاری که گوش سنگها بر یاخته های مژگانی شناور در ماده ی ژلاتینی کیسک و گوشک وارد می آورند احساس عمودی بودن وضع بدن یا عدول آن از حالت عمودی به وجود می آید.{حسهای تعادل}.