شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی homeostasis به فارسی :

تعادل حیاتی

سطح بهنجار کارکرد حیاتی جاندار که ویژگی سلامت جانور است (فصل2). وضعیت یا ثبات درون (فصل 10).

تعادل حیاتی

تعادل حیاتی

تعادل حیاتی. یک نوع ابتدائی از اصل تعادل حیاتی،در سال1877 بوسیله فردریک اینگونه بیان شد؛ بدن موجود  زنده کیفیتی دارد که هر عامل مزاحم به خودی خود فعالیت جبرانی را در آن برای خنثی سازی یا ترمیم اختلال فرا می خواند. اصل درد و لذت که توسط فروید  بیان شد مطال