شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی organ of corty به فارسی :

اندام کورتی

اندام کورتی

گیرنده اصلی شنوایی در گوش که درون حلزون گوش روی غشاء پایه قرار گرفته و شامل یاخته های مژگانی (سررشته های عصب شنوایی) است. {غشاء پایه ، حلزون گوش}.