شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی variance به فارسی :

واریانس

شاخص پراکندگی نمره ها از میانگین ، یعنی میانگین مجموع مجذورات انحراف نمره ها از میانگین گروه.

واریانس

{پراکنش}.

پراکنش، پراش واریانس

پراکنش (واریانس)

مجذور انحراف معیار. {انحراف معیار}.

واریانس