شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی uning به فارسی :

دقیق شدن

انطباق یک طرحواره با موقعیت های مختلف. از طریق دقیق شدن است که فرد تازه کار به فرد خیره تبدیل می شود این کُندترین نوع یادگیری در نظریه نورمن است.