شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی transsexual به فارسی :

ناراضی جنسیتی

فردی که از لحاظ جسمانی به یک جنس و از لحاظ روانی به جنس دیگر تعلق دارد. برخی از این قبیل افراد به عمل جراحی و درمان هورمونی متوسل می شوند تا جنسیت جسمانی خود را تغییر دهند ، اما معمولاً خود را همجنس خواه نمی دانند. {همجنس خواه}.