شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی transposition به فارسی :

جا به جایی

جابه جایی

دیدگاه گشتالتی ها درباره انتقال آموزش که ، بنا به آن ، اصلی که در حل یک مسئله موثر باشد در حل مسائل مشابه نیز قابل کاربرد است.