شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی transference-resistance به فارسی :

انتقال – مقاومت