شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی transcendental meditation به فارسی :

مراقبه متعالی

مراقبه متعالی

تکنیکی برای دور کردن ذهن هشیار فرد از افکار و جهت دادن آن به سوی حالت آرامش.

مراقبه متعالی

یکی از شیوه های مراقبه که پیروان یوگای هندی به کار می بندند. حالت مراقبه از طریق تکرار یک صوت یا عبارت که «مانترا» نامیده می شود به وجود می آید. برای هر فردی مانترای ویژه ای انتخاب می شود که مناسبترین مانترا برای وی محسوب می شود.