شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی third person or mutual perspective-taking stage به فارسی :

مرحله چشم انداز گزینی متقابل یا سوم شخص

مرحله ای از آگاهی که در آن کودکان ، علاوه بر چشم انداز خود و شریکشان ، چشم انداز شخص سوم را نیز در می یابند.