شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی systematic experimental introspection به فارسی :

درون نگری آزمیشی نظامدار

روش درون نگری کولپه که از گزارشهای واپس نگرانه فرایندهای شناختی آزمودنیها پس از تکمیل یک تکلیف آزمایش استفاده می کند.