شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی survival of the fittest به فارسی :

بقای اصلح

مفهوم ارایه شده توسط داروین مبنی بر آن که تنها بهترین ها زنده می مانند تا صفات برتر خود را به نسل های بعدی منتقل کنند ، و در نتیجه در قالبی روز به روز عالیتر به حیات خود ادامه دهند.

بقای انسب