شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی summation به فارسی :

جمع کردن

فعالیت نورون های واحد به وسیله فعالیت متراکم سلول های پیرامونی تعیین می شود.

جمع‌بندی