شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی synapse به فارسی :

سیناپس (پیوندگاه)

ارتباط کارکردی نزدیک بین آکسون نورون و دندریتها یا جسم یاخته یی نورون دیگر. {سیناپس بازداشتی ، سیناپس تحریکی}.

پیوندگاه

{سیناپس}.

سیناپس

فضای بین آکسون یک نورون و دندریت ها یا جسم سولی نورون دیگر. (همچنین نگاه کنید به axon و dendrite.)

سیناپس، پیوندگاه