شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی simple main effect به فارسی :

تأثیر ساده اصلی

اثر اصلی ساده

در طرح عاملی ، اثر یک متغیر مستقل در سطح خاصی از یک متغیر مستقل دیگر.

اثر اصلی ساده

در طرح عاملی ، اثر یک متغیر مستقل در سطح خاصی از یک متغیر مستقل دیگر.