شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی self-analysis به فارسی :

خود کاوی

خود تحلیل گری، تحلیل خویشتن، خودکاوی