شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی self-actualization به فارسی :

خود-شکوفاسازی

بنا به نظر بوهلر ، سایقی که افراد را به سوی رشد ، تعالی ، و رسیدن کامل به توان های بالقوه می راند.

خودشکوفایی

رشد کامل توانائیهای شخص و تحقق یافتن قابلیت های او.

خودشکوفایی

گرایش بنیادی هر شخص به تحقق بخشیدن هر چه بیشتر به تواناییهای بالقوه خود. خودشکوفایی در نظریه های انسان گرا درباره شخصیت ، نظیر نظریه های مازلو و راجرز ، مفهوم بنیادی است.

خود شیفتگی

خودشکوفایی

کاملترین رشد خود.

خود- شکوفایی