شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی quota sampling به فارسی :

نمونه گیری آسان

یک روش نمونه گیری که در آن نمونه انتخاب شده نشانگر نسبت های عددی زیر گروه های گوناگون در جامعه است. برای دستبابی به نمونه از روش نمونه گیری اتفاقی استفاده می شود.

نمونه‌گیری سهمیه‌ای،نمونه گیری نسبی