شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی procedural memory به فارسی :

حافظه رویه ای (حافظه روندی) یا روش

حافظة‌ اجرایی

حافظه روندی

حافظه روندی

حافظه اجرایی

حافظه مربوط به مهارت ها و کارهای اجرایی دیگر

حافظه روندی

حافظه مخصوص مهارت های حرکتی پیچیده که ممکن است شامل این یاد نباشد که آن مهارت آموخته شده است.