شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی mental imagery به فارسی :

تصویرسازی ذهنی، صورت‌های ذهنی

تصویرسازی ذهنی

تصویرهای ذهنی که به عنوان یادیار به کار می روند. متفاوت با تصویرسازی ذهنی روشن.