شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی libido به فارسی :

لیبیدو

شکلی از انرژی روانی که شخص را به طرف رفتارها و افکار لذت جویانه سوق می دهد.

لیبیدو

از نظر فروید ، شکلی از انرژی روانی که به وسیله غرایز زندگی آشکار می شود و فرد را به سمت رفتارهای لذت بخش سوق می دهد. از نظر یونگ ، شکل گسترده تر و کلی تر انرژی روانی.

لیبیدو، زیست مایه

لیبیدو

لیبیدو

لیبیدو

{زیستمایه}.

زیستمایه (لیبیدو)

روانکاوی: نیروی غریزه جنسی (زیستی) که در سراسر زندگی معطوف اشیای تازه شده و به صورت انواع رفتارهای انگیزش یافته جلوه گر می شود.