شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی james-lange theory به فارسی :

نظریه جیمیز-لانگه

از نظریه های کلاسیک در زمینه ی هیجانی که به نام دو فردی که مستقلاً و به طور همزمان آن را عنوان کردند ، شهرت دارد. مطابق این نظریه: محرکی موجب بروز پاسخ های بدنی می شود و آگاهی فرد از این پاسخها تجربه ی هیجانی او به حساب می آید. {نظریه شناختی-فیزلوژیایی ، نظریه کنن-بارد}.