شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی drive-reduction theory به فارسی :

نظریه کاهش سایق

نظریه ای برای تبیین زنجیره ی رفتار انگیزش یافته : فرد از حالت آزارنده ی پرتنش (حالت سائق) در جهت «حالت هدف» حرکت می کند که طی آن سایق کاهش می یابد. به گفته دیگر ، هدفِ زنجیره ی رفتار ، کاهش سایق است. {انگیزه ، سایق ، نظریه مشوقها ، نیاز}.