شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی interrupted time series design به فارسی :

طرح سری های زمانی ناتمام

طرحی که در آن کارایی یک تدبیر آزمایشی توسط بررسی مجموعه ای از اندازه گیری ها در طول یک دوره زمانی گسترده ، پیش و پس از ارائه تدبیر آزمایشی تعیین می شود. تدبیر آزمایشی در زمان تصادفی ارائه نمی شود.