شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی inferential statistics به فارسی :

آمار استنباطی

آمار استنباطی

آمار استنباطی. استفاده از روش‌های آماری برای استنتاج و استنباط. اساساً، در این روش‌ها از نظریه احتمالات برای استنباط یا ایجاد تعمیم در مورد جمعیت‌ها از داده‌های نمونه استفاده می‌شود.