شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی immediate feedback به فارسی :

بازخورد فور ی

(همچنین به آن اطلاع فوری از نتایج نیز می گویند.) تدابیری که توسط آنها یادگیرندگان بلافاصله پس از تجربه یادگیری یا امتحان از صحت جواب هایشان مطلع می شوند.