شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی epinephrine adrenaline به فارسی :

اپی نفرین

یکی از هورمونهایی که از غده های فوق کلیوی ترشح می شود و نقش فعالی در برنگیختگی هیجانی بر عهده دارد. {غده فوق کلیوی ، نوا اپی نفرین}.